Rada Pedagogiczna

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O WYBRANEJ KOMÓRCE:

Nazwa skrócona: RP
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie
Żeromskiego
Zelów 97-425

Skład

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Maria Jańczyk-Kukieła

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakośćwspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacjistosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego, dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń, eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym . Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub r

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Wiesława Muśkiewicz

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakośćwspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacjistosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego, dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń, eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym . Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub r

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Lidia Anna Kowalska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakośćwspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacjistosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego, dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń, eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym . Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub r

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Mariola Dytrych

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakośćwspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacjistosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego, dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń, eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym . Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub r

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Edyta Gawlik

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakośćwspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacjistosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego, dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń, eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym . Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.Do zakresu zadań nauczycieli należy:planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizowanie dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,współdziałanie z rodzicami prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub r

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-01-26
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2016 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 989
27 września 2016 14:29 (Angelika Marciniak) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel.
27 września 2016 14:28 (Angelika Marciniak) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel.
07 lutego 2016 13:51 (Administrator) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel.